Μενού Κλείσιμο

Πολιτική Απορρήτου

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου και η προστασία τους είναι σημαντική για εμάς. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Η επιχείρησή μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πως συλλέγονται ή λαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα

Το www.blazo.gr συλλέγει ή λαμβάνει δεδομένα από εσάς μέσω των ιστότοπών μας, καθώς και μέσω εντύπων, εφαρμογών και συσκευών, ιστότοπων προϊόντων στα κοινωνικά μέσα ή με άλλο τρόπο.Τα προσωπικά σας δεδομένα είτε παρέχονται απευθείας από τους χρήστες είτε τα συλλέγουμε (π.χ. με τη χρήση cookies για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι-εφαρμογές μας) είτε από τρίτα μέρη.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών του www.blazo.gr είναι:

  • Η ρητή συγκατάθεση και συναίνεση των χρηστών προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Νομικοί λόγοι: όταν η επεξεργασία απαιτείται από τη νομοθεσία ή είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση
  • Έννομο συμφέρον: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα των χρηστών προκειμένου για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της επιχείρησής μας εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων

Σκοπός Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το www.blazo.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

  • την επικοινωνία με τους χρήστες
  • την ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με τις δραστηριότητες του www.blazo.gr
  • την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων με τους χρήστες
  • την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και την συμμόρφωση με τις νομικές του υποχρεώσεις
  • την αναβάθμιση των υπηρεσιών του www.blazo.gr καθώς και την βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές των Υποκειμένων

Το www.blazo.gr σέβεται το δικαίωμα των χρηστών του στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Τα δικαιώματα των υποκειμένων έχουν ως εξής:

Δικαίωμα στην ενημέρωση  Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς, διαφανείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο ενάσκησης των δικαιωμάτων τους.
 Δικαίωμα στην πρόσβαση Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί το www.blazo.gr σχετικά με εκείνους (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών).
 Δικαίωμα στη διόρθωση Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων τους εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή/και να τα συμπληρώσουν αν δεν είναι πλήρη.
 Δικαίωμα στη διαγραφή/δικαίωμα στη λήθη Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται το www.blazo.gr να διατηρεί νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.
 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων όταν η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής από το www.blazo.gr.
 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα μετακίνησης, αντιγραφής ή μεταφοράς δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων βάσει σύμβασης ή τη συγκατάθεσης σας ή όταν η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Κανονισμού και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της επιχείρησης ή τρίτων.
 Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταργήσουν την εγγραφή τους στον ιστότοπο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να αρνηθούν την λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης ή την κατάρτιση προφίλ
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΟι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων τους. Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς, καθίσταται πλέον δυνατή η αποθήκευση αλλά όχι η χρήση ή η περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
Αυτό ισχύει σε περιορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται στον Γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και είναι οι εξής: η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για μια χρονική περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητάει τον περιορισμό της χρήσης τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την εδραίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι που προβάλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα ως άνω δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 23 ΓΚΠΔ. Για τον χειρισμό των εν λόγω αιτημάτων, το www.blazo.gr υποχρεούται να αιτηθεί επιβεβαίωση των στοιχείων και της ταυτότητας του υποκειμένου προτού προχωρήσει στην ικανοποίηση αυτών.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Το www.blazo.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα τα χρειάζεται και για τον σκοπό για τον οποίο τα διατηρεί, (π.χ για όσο διάστημα επιλέγετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας κλπ) στα πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις.

Το www.blazo.gr ενδέχεται να διατηρεί κάποια προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τη συμμόρφωσή του με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ φορολογική και εμπορική Νομοθεσία) καθώς και για να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα δικαιώματά του ή για στατιστικούς ή ιστορικούς σκοπούς.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ο ανωτέρω για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του τυγχάνει ο Ιωάννης Μπλαζομύτης

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Εξ’ αυτού του λόγου σας συνιστούμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που το www.blazo.gr χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με το γραφείο αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση blazo@blazo.gr ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση:

Δικηγορικό Γραφείο
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΜΠΛΑΖΟΜΥΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 14
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ